Artikel 1: Definities
1.1 De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen Cliënt, die aan Caspar Veeger handelend onder de naam ‘Focus op gevoel’, F. Scholtenstraat te Amsterdam, Kvk-nr: 33219142, hierna te noemen de Therapeut, opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een sessie, training, workshop of traject, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van ‘Focus op gevoel’.

1.2 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Focus op gevoel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.3 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Cliënt en de Therapeut gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van diensten, waarvan de afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Focus op gevoel in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Therapeut en de Cliënt. 

2.2 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3: Aard dienstverlening
3.1 Alle verplichtingen van de Therapeut onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen.

3.2 De Therapeut zal de door zijn te leveren diensten (healing- en coaching activiteiten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Uitgangspunten hierbij zijn dat de Therapeut handelt vanuit deskundigheid en integriteit en dat het belang van de Cliënt centraal staat. Op alle healing- en coaching activiteiten en trainingen is beroepsgeheim van toepassing. 

3.3 De healing- en coaching activiteiten, trainingen en aanverwante dienstverlening zijn gericht op persoonlijke bewustwording en ontwikkeling. De Cliënt past deze bewustwording en ontwikkeling naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties. De Therapeut kan daarom geen garantie voor succes geven of instaan voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Cliënt gestelde doel. 

3.4 De Therapeut en de Cliënt maken in overleg en na instemming van de Cliënt tijdens de intake c.q. het kennismakingsgesprek een globale inschatting van het traject in tijd en in aantal sessies. Deze inschatting heeft geen voorspellende waarde, maar is een indicatie. Op ieder gewenst moment kan in overleg met de Cliënt besloten worden tot verlenging van het traject. 

3.5 Indien door de Therapeut in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor passende faciliteiten. 

Artikel 4: Informatieverstrekking en acceptatie
4.1 Cliënt van de Therapeut dient alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht voorafgaand aan de opdracht aan de Therapeut te verstrekken.

4.2 De Therapeut behoudt zich het recht voor een Cliënt niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor healing/coaching c.q. begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek/ intakegesprek met de Cliënt hiertoe aanleiding geeft, zal de Therapeut de Cliënt en daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 5: Toepasselijkheid
5.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Therapeut en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Therapeut en Cliënt.

5.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Cliënt digitaal beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Therapeut zijn in te zien en hij op verzoek van de Cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

5.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 6: De overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Cliënt  van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Therapeut onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Therapeut passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Therapeut daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4 De Therapeut kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Therapeut op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
7.1 Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de Cliënt aangereikt is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan de Therapeut de healing/coaching c.q. begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. De Therapeut heeft het recht om de uit vertraging voortvloeiende kosten aan de Cliënt in rekening te brengen.

7.2 De Therapeut is bevoegd een overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord is in de visie van de uitvoerder, of gezien het belang van de Cliënt ongewenst.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Therapeut op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de Therapeut de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Artikel 8: Aanbiedingen
en (win-) acties
8.1 Door de Therapeut gemaakte aanbiedingen en acties zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

8.2 De Therapeut kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat een aanbieding een vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 9: 
Auteursrechten
9.1 De Therapeut behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Therapeut heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht. 

9.2 De Therapeut draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. 

9.3 Alle intellectuele eigendomsrechten van door de Therapeut geschreven documenten, plannen, artikelen, gemaakte foto’s en aanverwante publicaties blijven bij de Therapeut berusten.

Artikel 10: Overmacht
10.1 De Therapeut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Therapeut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Therapeut redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

10.3 De Therapeut kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11: Tarieven
11.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

11.2 Overeengekomen tarieven voor een serie sessies gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar. Tenzij tevoren nadrukkelijk overeengekomen of behoudens buitengewone omstandigheden zullen de tarieven met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar worden herzien. Cliënten die diensten afnemen die na het einde van een kalenderjaar doorlopen, zullen minimaal 1 maand van te voren van een eventuele prijswijziging op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 12: Facturering, betaling en incassokosten
12.1 De Cliënt dient de betaling van de sessie(s) vooraf via de website met iDEAL te betalen. Tenzij mondeling anders is overeen gekomen. In dat geval kan direct cash betaald worden na afloop van de sessie.

12.2 Er worden geen facturen geschreven, tenzij hier door de Cliënt om wordt gevraagd. In dat geval wordt deze binnen 14 dagen nagestuurd.

12.3 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Cliënt in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

12.4 De Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Therapeut verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van het verschuldigde bedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13: Afmelding afspraken
13.1 Wanneer een Cliënt niet kan komen op een afspraak, dient de Cliënt dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven. Zo niet dan zullen de kosten van de desbetreffende sessie aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Geheimhouding / Privacy
14.1 De naam en contactgegevens van Cliënten worden door de Therapeut gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en om contact mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betreffende Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. 

14.2 Door de Therapeut wordt aan dossiervorming gedaan voor healing- en coaching activiteiten. Persoonlijke cliëntendossiers zijn uitsluitend ter inzage van de Therapeut en de Cliënt. Elk dossier wordt bewaard tot 15 jaar na de laatste sessie en wordt daarna vernietigd.

Artikel 15: Verzekering
15.1 De Therapeut zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanhouden.

Artikel 16: Klachten
16.1 Wanneer de Cliënt niet tevreden is over een door de Therapeut geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan de Therapeut te worden gemeld. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. 

16.2 Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kan de Cliënt zich schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging C.A.T. (Collectief Alternatieve Therapeuten). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 

16.3 Vorderingen en verweren gegrond op de stelling dat de Therapeut op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden. 

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 De Therapeut is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een grove verwijtbare tekortkoming van de Therapeut. 

17.2 De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. 

17.3 De Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Therapeut is uitgegaan van, door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (zie ook 4.1). 

17.4 Indien de Therapeut aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 

17.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Therapeut partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien Cliënt woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

GAT Schild

Laatste versie: 24 Januari 2024

Hier vindt je de linken voor informatie over de Disclaimer en het Privacy beleid.

>