(English below)

Ja! Gelukkig is mijn praktijk weer open. Ik ben heel blij dat ik weer mag werken, natuurlijk volgens alle richtlijnen van het RIVM. 

Je vindt de beschikbaarheid in mijn agenda en je kunt zelf weer een afspraak plannen onder aan deze pagina.

Ik zal zorgen dat de hygiëne gewaarborgd is tijdens jouw bezoek aan de praktijk. Natuurlijk kan jij je handen wassen. Handgel en papieren handdoeken zijn aanwezig. Tussen de afspraken door desinfecteer ik de gebruikte oppervlakken zoals deurklinken, tafel en toiletruimte.

Neem alsjeblieft je eigen handdoek mee om je hoofd op te leggen

Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is niet verplicht. In overleg bepalen we of we deze zullen gebruiken tijdens de behandeling. (Breng je eigen mondkapje of koop er een bij mij voor €2,50)

Nog een paar dingen die belangrijk zijn:

 • Laat vooraf even weten als je last hebt van hooikoorts.
 • Het zou fijn zijn als er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van het toilet in verband met de hygiëne. Woon je in de buurt? Ga dan alsjeblieft in ieder geval voor en na je behandeling thuis naar het toilet. 
 • Kom op tijd. Kom niet te vroeg, en niet te laat. Wacht na het aanbellen alsjeblieft totdat ik je kom ophalen en de deur voor je open doe en stel je de vragen over je gezondheid.

Wat verwacht ik van jou als cliënt?
Houd je aan de volgende hygiënische maatregelen:

 • Geen handen schudden
 • Handen wassen, handgel aanwezig in de praktijk.
 • Niezen, hoesten in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes, en gooi deze weg na gebruik.
 • Val je in de risico groep? Neem vooraf contact op, zodat we kunnen overleggen om tot een passende oplossing te komen.

Voorafgaand aan de behandeling bel ik je op (of ik zal je verzoeken voordat je de praktijk binnenkomt) om de volgende triage vragen te beantwoorden:

 • Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts?
 • Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona vastgesteld?

Is het antwoord ja op een van deze vragen, dan mag de behandeling niet plaatsvinden!!!

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak, laat me dit dan 24 uur van te voren even weten, via: 06 - 814 66 88 7
Dan hoef ik je niet alsnog, de besproken tijd, in rekening te brengen. Echter, zal ik hier in de tijd van Corona flexibel mee omgaan.

De sessie is niet bedoeld ter vervanging van de reguliere geneeswijzen.
Wel kan deze als aanvulling dienen.

Reconnective Healing wordt helaas niet vergoed!

Draag gemakkelijke kleding en gebruik van te voren geen eau-de-toilette of after-shave.

Iedereen reageert op zijn eigen manier. Elk moment is bijzonder en iedere persoon is uniek. Ook wat je waarneemt verschilt van persoon tot persoon. Zelfs als je niets voelt kan er veel gebeurd zijn. Vaak heeft een sessie wat tijd nodig om door te werken.

Je doet er goed aan om minimaal 3 sessies te ervaren om een optimaal resultaat te bereiken.

Je wordt tijdens de healing niet fysiek aangeraakt, behalve aan het einde, waar ik even je schouder aantik om je te laten weten dat de sessie is afgerond.

Het is fijn als je naderhand wat tijd voor jezelf kunt nemen en niet meteen hoeft te gaan werken.
Een korte wandeling in het park kan erg prettig zijn.

Ben jij ook zo toe aan wat extra Feel Good?

Boek dan nu een sessieGood to Realise

Yes! I'm very pleased my practice is open for sessions again. I'm happy to be at your service anew. Of course all according to the guidelines of the RIVM.

You can find the availability in my agenda and you can schedule an appointment yourself at the bottom of this page.

I will ensure that hygiene is guaranteed during your visit to the practice. Of course you can wash your hands. Handgel and paper towels are also provided. In between appointments I disinfect the used surfaces such as door handles, table and toilet.

Please bring your own towel  to cover the pillow to lay your head on!

The use of mouth masks and gloves is not mandatory. In consultation we determine whether we will use these during the treatment or not. (Bring your own mouth mask or buy one from me for €2,50)

A few more important things:

 • Let me know in advance if you suffer from hay fever. 
 • It would be nice if the toilet was used as little as possible for hygiene reasons. Do you live near here? Please go to the toilet at least before and after your treatment at home. 
 • Be on time. Do not arrive too early, and not too late. Please wait after you rang the doorbell, till I open the door for you. I pick you up and ask you the questions about your health.

  What do I expect from you as a client?
  Adhere to the following hygiene measures:
 • Do not shake hands
 • Wash your hands (handgel available in practice)
 • Sneezing, coughing in your elbow
 • Use tissue paper and discard after use
 • Are you in the risk group because of your age? Contact us in advance so we can discuss the appropriate solution

Before the treatment, I will call you (or ask you before coming into the practice), to explore the following triage questions:

 • Do you have one or more of the following (also mild) symptoms: colds, cough, shortness of breath or fever?
 • Have you had any complaints (COVID-19 symptoms) in the past 24 hours?
 • Do you have roommates / family members with a fever and / or shortness of breath?
 • Have you or a roommate / family member been diagnosed with Corona in the past 14 days?

If the answer is yes to one of these questions, the treatment will not take place!!!

If you are unable to make it to the appointment, please let me know 24 hours in advance, via: 06 - 814 66 88 7. This way I do not have to charge you for the time you booked with me. However, I will be flexible with this during the Corona period.

This session does not replace regular therapy. However, it can serve as an additional treatment.

Unfortunately Reconnective Healing is not reimbursed by the insurance.

Wear comfortable clothes and refrain from any perfume or after-shave.

Everyone responds in their own way. Every moment is special and every person is unique. What you experience differs from person to person. Even if you didn’t feel anything, still a lot might have happened. It’s not uncommon that it takes a while before you experience the full effect of a session.

For the best result a series of 3 sessions is highly recommended.

You will not be physically touched during the healing, except at the end, where I tap your shoulder to let you know that the session is finished.

It's nice if you can take some time for yourself afterwards and don't have to start working right away. A short walk in the park can be very pleasant and grounding.

Are you also ready for some extra Feel Good?

Book a session now


>